Prihlásenie

Meno

HesloNieste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre zaslanie nového
Kliknite sem.

Kto je on-line

· Hostia on-line: 1

· Členovia on-line: 0

· Registrovaných členov: 1
· Najnovší člen: ipm

Recenzia TMNF od recenzeher.eu

Trackmania Nations Forever

Každý fanúšik ¾ahko šialených závodov a najmä Trackmanie by mal pri poh¾ade na názov tejto novinky okamžite spozornie. Zaènime ale pekne od zaèiatku. Èo je to Trackmania? Trackmania je nieko¾ko dielna séria od chlapcov z dielne NADEO, ktorí nám hráèom okrem pôvodnej Trackmanie a pokraèovaní s podtitulmi Sunrise a United, plus nejaké tie rozšírenia, priniesli v roku 2006 vynikajúcu freeware závodnú hru Trackmania Nations. 

Z hry sa stal medzi hráèmi obrovský hit, a to nie len preto, že bola zadarmo, ale najmä vïaka jej kvalitám a zábavnosti. V tejto dobe vychádza pokraèovanie s názvom Trackmania Nations Forever, ktoré je taktiež zadarmo (vývoj bude financovaný z reklám, ktoré hra obsahuje). Ako tento poèin dopadol?

Skôr než sa pustím do rozboru zmien medzi predchádzajúcim a súèasným dielom, nebolo by od veci ozrejmi pojem Trackmania i tým nezasväteným z vás. Trackmania je synonymom èistokrvnej arkády, kde jazda a skoky medzi rampami a ïalšími krkolomnosami predstavuje iba bežnú dennú rutinu. Trate sa skladajú z rôznych skokov, mostíkov, rámp, vývrtiek a podobne. Poznávacím znakom série je tiež zakonèenie závodu. Ak èakáte, že vaše vozidlo príde do cie¾a a elegantne zabrzdí, tak sa mýlite. Vozidlo preletí cie¾ovou èiarou v takej rýchlosti, že väèšinou skonèí niekde v jazere medzi stromami, alebo ak sa tra nachádza vo vysokej výške, tak zažije dlhý pád. Tak to by sme pre hrubú predstavu mali.
Trailer ze hry. (01:29 minut).

Spomenul som jazero a stromy. Práve tieto prvky Trackmania Nations neobsahovala. Závody sa odohrávali medzi hráèmi na trati, ktorá bola postavená vždy na štadióne. Naproti tomu verzie urèené k predaju ako Sunrise, obsahovali bohaté a rozmanité prostredia. To isté na hráèa èaká i tu. TMNF sa síce odohráva na štadiónoch, no prostredie je obohatené o stromy, kaktusy, rôzne vodné plochy a vôbec pôsobí tak nejak farebnejšie a možno by sa dalo poveda, že až detsky. Od Káèera Donalda má však TMNF docela ïaleko, takže z prehliadky pestrofarebného gýèového mišmašu strach ma netreba.

Už TMN mala vynikajúce grafické spracovanie a TMNF v tomto smere posúva lávku grafiky série Trackmania zasa o nieèo vyššie. Motion blur efekt (rozmazanie obrazu) je spracovaný skutoène impozantne. Tvorcovia NFS Carbon by si mali TMNF bezpodmieneène zahra a vzia si príklad, ak chcú zisti, ako do hry zakomponova pekný efekt a pritom to neprehna takým spôsobom, že hráè vo ve¾kej rýchlosti pred sebou vidí iba rozmazaný bordel. V TMNF je všetko nádherne spracované a tvorí jedineèný pestrofarebný celok.

Možnosti nastavenia sú bohaté. TMNF si užijú majitelia starších grafických kariet relatívne bez problémov a hráèi s high-end zostavami sa budú môc kocha všetkými grafickými nádherami,...teda až na jednu. Tou jednou je nové tzv. komplexné nastavenie tieòov – vylepšenie, ktoré zrazí výkon hlboko dole i tým najvýkonnejším grafikám. Situácia s miernou nadèasovosou v grafickej kvalite sa teda opakuje podobne ako u TMN. So všetkými featurami a detailamy na max spolu s vyhladzovaním vo vysokom rozlíšení, si TMNF zahráme až na ïalšej generácii grafických kariet, prípadne i na dnešnej v zapojení SLI alebo Crossfire. Èi je ale hra crossfire alebo sli friendly som nemal možnos otestova. Nároènos je ve¾mi premenlivá a záleží hlavne na tom, ko¾ko hráèov sa nachádza na štadióne. V singleplayer závode sa môže fps bez problémov pohybova väèšinu èasu i na 100fps, ale po pripojení sa na server, kde je 30-40 hráèov, môže poèet snímkov významne klesnú.

Ako som však spomenul, hra má bohaté nastavenia, kvalitu zobrazovania vozidiel súperov a ich tiene možno nastavi alebo dokonca úplne vypnú, bez vidite¾ných súperov by to však už nebolo ono. Možno to tých ktorí TM v živote nehrali prekvapuje, verte však, že hrate¾nos sa v zásade vypnutím zobrazovania súperov nijak nezmení. So súpermi totižto nie je možné sa zrazi. Kolízia vo svete Trackmanie existuje iba vïaka vlastnej chybe a nepozornosti. Ak to teda hráè napáli priamo do mantinelu alebo vyletí z rampy do výšin, v ktorých by sa zdvíhal žalúdok i Supermanovi, nemôže sa sažova na „parchanta, ktorý ho vytlaèil z trate“.

Hra obsahuje hneï 5 rôznych herných módov: Time attack, Okruhy, Pohár, Týmy a Na kolá. Najhranejším módom je, alebo aspoò u TMN býval, Time attack. Pri time attack je závod limitovaný napríklad piatimi minútami (pod¾a nastavenia servera) a za tento èas má každý hráè neobmedzený poèet pokusov (je obmedzené iba èasovým limitom) na prejdenie trate v èo najlepšom èase. Po uplynutí limitu závod nekompromisne konèí, bez oh¾adu na to, èi niekto dojazdil kolo, a pod¾a tabu¾ky sa zobrazia výsledky kto akú pozíciu obsadil spolu so získanými bodmi. Body získavajú hráèi za umiestnenia. Èím lepšie umiestnenie hráè získa, tým obdrží viac bodov. Ïalší faktor, ktorý ovplyvòuje poèet bodov, sú druhí hráèi, s ktorými ste sa v závode utkali. Èím lepší hráè, tým viac bodov. V praxi to teda môže vyzera èasto i tak, že hráè skonèí na prvom mieste, ale nedostane vôbec žiadne body, pretože na servery nebol žiadny poriadny konkurencie schopný protivník. Získavaním bodov sa hráèi posúvajú nahor nielen vo world (svetovom) ranku, ale i v ranku národnom.

Novinkou v Time attack móde je možnos reštartu od posledného checkpointu. Ak má hráè teda relatívne dobrý èas a urobí závažnú chybu, má na výber reštartova tra od zaèiatku alebo od posledného prejdeného checkpointu. V prípade druhej možnosti ale s tým, že bude ma vo výsledku horší èas, pretože pri reštarte od checkpointu sa èas pochopite¾ne nenuluje. Reálne túto možnos žiaden hráè, ktorý sa chce zaradi medzi prvé víazné prieèky nevyužije, je to ale dobrá pomôcka. V èom? Na Trackmanii Nations ma ubíjali hlavne niektoré zákerné, hráèmi vytvorené trate, kde som jednoducho s èasovým limitom 4minúty nemal šancu obsadi nejaké rozumné miesto. Tra bola nadesignovaná asi tým spôsobom, že keï ju hráè nepoznal a išiel rýchlo, preletel niekde úplne mimo, alebo keï išiel pre istotu na ïalší skok pomaly, spadol do diery, ktorá bola na dráhe za skokom a mohol zasa zaèína od zaèiatku. Týmto „priate¾ským spoznávaním“ trate sa zabila väèšinou tak polovica èasu, potom sa hráè zaèal pomaly zahrieva a za chví¾u zazvonil zvonec a nastal koniec. Tu ak závodník tra nepozná, tak jednoducho ide, a keï stroskotá na nejakom zákernom mieste, nemusí ís veène od zaèiatku, ale staèí reštart od posledného prejdeného checkpointu. K spoznaniu trate a k zahriatiu sa tu je i novinka v podobe zahrievacieho kola, což je urèitý èas pred spustením odpoètu, èo je pre mòa a urèite i pre mnohých vítané zlepšenie.

Mód na týmy je zostavený zo série závodov, prièom hráèi sa delia na modrý a èervený tým. Pointa je jednoduchá: ten tým, ktorého súèet bodov nahratých hráèmi je väèší, vyhráva. Ïalšia novinka v podobe módu pohár sa skladá zo série závodov na rôznych tratiach. Za každé umiestnenie získavajú hráèi body, po dosiahnutí urèitého bodového limitu sa hráè dostáva do finále. Finalisti môžu by iba traja. Hráè s prvým miestom vyhráva pohár, ïalší dvaja potom obsadia striebornú a bronzovú prieèku. Mód Na kolá sa taktiež skladá z viacerých závodov, prièom každý je ohranièený celkom šibenièným èasovým limitom. Hráèi zbierajú body až sa nakoniec pod¾a ich súètu urèia víazi.

A aké sú hlavné novinky oproti predchodcovi? Celý interface je viac preh¾adný, rýchlejší a jednoducho user friendly. Možnosti nastavení sú bohaté a pribudli nové stavebné èasti do populárneho editoru na stavbu tratí. Hra sa dokonca doèkala kompletnej èeskej i slovenskej lokalizácie. Každý pretekár si môže vybra z viacerých tónov trúbenia klaksónu. Hudba v hre bola ve¾mi príjemne rozšírená a neobmedzuje sa iba na nejaké 2-3 typy skladieb a hlavne tá v hlavnom menu si zaslúži pochvalu. Singpelayer, ktorý je obtiažnosou rozdelený do piatich tried, obsahuje kopu zbrusu nových tratí. Multiplayer cez LAN, Online a dokonca i možnos hra vo dvoch na jednom poèítaèi. Možnos replayu zo závodu a možnos pridáva si servery medzi ob¾úbené. Hrbolaté „rally“ trate, ktoré majú povrch z hliny a množstvo ïalších skvelých vylepšení. Trackmania Nations Forever u mòa splnila všetky oèakávania a dokonca i nieèo naviac, èo som neèakal. Nové módy, vylepšený grafický kabátik, perfektná hrate¾nos a najmä zábavnos a hlavne je koneène preè starforce ochrana. Autori si zrejme po TMN uvedomili, že pcha jednu z najproblémovejších ochrán na freeware hru, je úplne k nièomu. Samozrejmosou je podpora chatu a hlasovania priamo uprostred závodu. Taktiež ma prekvapili niektoré servery s priam obrovskou kapacitou pre hráèov, kde naraz hralo i 200 ¾udí, to že to moc plynulé nebolo asi netreba nikomu vysvet¾ova. Celá hra je vlastne do detailov vymakaná Nations s prvkami a atmosférou Sunrise. Táto ve¾mi chutná kombinácia si hráèsku pozornos jednoznaène zaslúži, a to i keby za òu chceli autori peniaze, tak ako je tomu u komerènej verzie United. Trackmania Nations Forever je hra, ktorá viac než len úspešne nadväzuje na svojho predchodcu, je to online šport, ktorý nemá konkurenciu v žiadnej závodnej hre.


Druhý názor: - Matìj Skalický

Závodních arkád za slovo vzatých existuje nespoèet. Jen pár si jich ale prozatím dokázalo vydobyt své místo v internetových kláních, poøádaných po celém svìtì. Jednou takovou je i Trackmanie. Novinka ze série Trackmanie Nations Forever mìla za úkol nejen zmodernizovat celou sérii, ale i spojit obì verze pùvodní hry – Nations a United. Nejenom že se to povedlo, ale celá hra tím dostala nový nádech. Kompletnì se zmìnil se interface, pøibyla vodní plocha a hlinìné cesty, renovoval se editor, vizuálnì se TMNF dostali opìt o nìco výše, nároky na hardware se nijak nezkrvavily a co považuji za senzaèní, hra byla kompletnì lokalizována do èeštiny a slovenštiny. Michigenovì recenzi nelze nic vytknout. Naprosto s ní souhlasím. Pokud totiž vlastníte slabší poèítaè, máte rychlejší internetové pøipojení, milujete arkádové závody, a tak trochu neholdujete NFS, Trackmania Nations Forever je pro vás jasnou volbou.


Autor: MichiGen /www.recenzeher.eu/

Komentáre

Zatiaľ nikto nekomentoval. Buďte prví, kto vloží svoj komentár.

Pridať komentár

Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.

Hodnotenie

Hodnotiť môžu iba prihlásený užívatelia.

Prosím prihláste saalebo sa zaregistrujte pre možnosť hodnotenia.

Zatiaľ nikto nehodnotil.
Vygenerované za: 0.07 sekúnd
55,332 návštev