Prihlásenie

Meno

HesloNieste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre zaslanie nového
Kliknite sem.

Kto je on-line

· Hostia on-line: 1

· Členovia on-line: 0

· Registrovaných členov: 1
· Najnovší člen: ipm

Recenzia TMUF od sector.sk

Trackmania United Forever

Plusy: grafické spracovanie, hudba a zvuky, chyt¾avá hrate¾nos, množstvo tratí, nápaditos, editor tratí, odlišné autá, ma¾ovanie áut, multiplayer, príjemne uletené.

Mínusy: obèas vás privádza do šialenstva, obtiažnos,  mierny stereotyp

 

Hodnotenie: 8,5 z 10

 

Opä k nám dorazili arkádové závody svojského štýlu snažiace sa nájs skôr svoj smer, ako ís už vyšliapanými cestami realistických èi rýchlych arkádových racingov plných deštrukcie. Cesta TrackManie je iná ako tie, èo už poznáte a èaká iba na to, kedy sa po nej vydáte.

Už prvá TrackMania priniesla nové nápady vo forme závodov autíèok v nevídanom štýle. Neskôr prišli pokraèovania a mnohí z vás sa urèite pýtajú, èo ponúka NADEO vo svojich bláznivých závodoch tentoraz. Odpoveï je jednoduchá, plno noviniek a opä nervy drásajúce závody neraz privádzajúc hráèov na pokraj šialenstva. Tento krát budete o nervy prichádza opä na vopred pripravených tratiach rôznych štýlov, ale aj na vopred pripravených, už dobre známych puzzle skladaèkách žmýkajúc vašu priestorovú predstavivos na maximum.

Typov závodov na adrenalínové šialenstvá si autori pripravili v najnovšej TrackManii hneï štyri. Prvý je klasický závod proti oponentovi na vopred urèenej trati, kde si užijete klasickejšej zábavy, aj keï stále v podaní svojského štýlu TrackManie. Druhým typom sú platform trate, ktoré vám musia svojou nápaditosou jednoducho uèarova. Na týchto tratiach sa vám neraz stane, že budete viacej vo vzduchu poèas prechádzania trate ako na zemi. Pripravené sú rôzne nástrahy, plošinky, skoky a mnoho iného, aby cesta skrz cie¾ovú èiaru bola èo možno najažšia. Môžete si by istí, že cesta na druhý koniec trate bude na jednej strane ve¾mi zábavná, ale na druhej strane aj ve¾mi nároèná, keïže každý nesprávny pohyb znamená okamžitý reštart. Tých si hlavne v tomto móde zažijete neúrekom a neraz vám z toho pekne stúpne krvný tlak. Avšak ak sa vám to podarí, pocit, ktorý vás zaène hria pri srdci, je priam pozdvihujúci.

Ïalším typom pretekov sú stunts, teda kaskadérske kúsky, ktoré musíte na urèitom vymedzenom poli za urèitý èas predvies tak, aby ste získali dostatoèný poèet bodov pre želané víazstvo. V tomto móde dostávate za každý skok èi inú kaskadérsku fintu bodovanie v závislosti od nároènosti predvedeného kúska. Tu si musíte ve¾mi dobre “naštudova” tra a prís na všetky jej úskalia a možnosti ktoré ponúka, inak nemáte šancu. Posledným módom je disciplína namáhajúca váš mozog (aj ináè ako šokovou terapiou) vo forme bláznivých závodov.

Dostanete totiž na zaèiatok prostredie, kde sa bude závod odohráva, štartové pole, finish pole, pevne umiestnené checkpointy, cez ktoré je nutné prejs a vopred urèený balík stavebných modulov. Pomocou tých musíte postavi tra tak, aby ste po nej mohli následne prejs vo vopred stanovený èasový limit a danú tra vyhra. Tu sa prejavia kombinaèné schopnosti, logické myslenie, ale i to, ako poznáte TrackManiu a jej špecifiká. Tento mód je dobré vyskúša až v neskorších fázach, keï už budete hru lepšie pozna. Postavi tra spåòajúcu všetky nutnosti, nie je vôbec jednoduché a potrápi vás ako ktoráko¾vek iná logická hra.

Našastie máte od zaèiatku k dispozícii trate s rôznym stupòom obtiažnosti, cez ktoré sa postupne prebojujete, takže sa môžete na tých jednoduchších dobre vytrénova a postupne v pokoji skúša tie ažšie. Ak by vám ale nejaká tra robila naozaj problémy, nemusíte ju nutne prejs hneï, aby ste sa dostali k ïalšiemu obsahu, pretože pokojne môžete hra zatia¾ iné trate na rovnakej úrovni, kým sa dostanete k tej vašej problémovej, prípadne stále môžete strieda jednotlivé módy èi obtiažnosti, aby sa stereotyp dostával v èo možno najmenšej miere.

K ïalším tratiam sa dostávate tým, že získavate medaile na tratiach otvárajúc si cestu k ïalšiemu postupu. Cestou za posledným stupienkom víazstva prejdete mnohými exotickými prostrediami od vyprahnutej púšte, tropický ostrov, cez prístav, slneèné pláže, zasneženú krajinu, až po štadión a rally trate. Ak by vám to nestaèilo, stále tu máte k dispozícii obsah z TrackManie United Nations zo všetkými svojimi módmi i traami, prípadne si môžete v šikovnom editore tratí vytvori vlastnú èi pôvodnú tra upravi, takže máte o zábavu na pomerne dlhú dobu postarané.

 

Neoddelite¾nou súèasou TrackManie je multiplayer. V TrackManii vás ale multiplayer nebude zabáva len cez internet èi LAN sie, kde si môžete zmera sily na závodných tratiach èi okruhoch s vašimi kamarátmi, ale bude vás zabáva viacerých aj priamo pri jednom poèítaèi v podobe “horúceho kresla“.

Èo vás ale bude z vášho kresla neraz dvíha, sú neopakovate¾né zážitky pri zdolávaní rozlièných nápaditých prekážok. To vám umožní pomerne dobre navrhnutý fyzikálny model, ktorý je nastavený tak, aby vytvoril podmienky pre arkádovú zábavu a nie simuláciu, aj keï autá sa v urèitých veciach budú správa tak, ako by ste èakali pod¾a newtonových zákonov. Väèšina áut sedí v zákrutách až prive¾mi dobre (záleží aj od typu auta), jazdia neobyèajne rýchlo, majú ve¾mi krátku brzdnú dráhu, ale na druhú stranu musíte precízne manévrova v bláznivých rýchlostiach, pri šialených skokoch, rôznych dychberúcich premetoch, aby ste auto vïaka fyzikálnym zákonom dostali tam, kam potrebujete a k tomu ešte aj na všetky štyri kolesá. To všetko prispieva k ve¾mi dynamickému štýlu jazdy pumpujúc adrenalín do vašich žíl. Staèí jedna chybièka a letíte so svojím autom mimo tra a závod môžete zaèa odznovu.

Všetky tieto fyzikálne zákony sa prejavujú aj na vozovom parku so siedmymi odlišnými typmi áut, vïaka èomu sa každé chová inak. Niektoré sú pomalšie, niektoré zase extrémne rýchle, niektoré sú ve¾mi nestabilné v zákrutách, iné zase majú jazdné vlastnosti podobné realite, iné zase ako sci-fi formula. Všeobecne majú všetky autá ve¾mi odlišné jazdné vlastnosti, takže sa môžete teši na variabilitu, ale zároveò sú všetky na jeden bláznivý TrackManiovský štýl, takže ich majstrovské zvládnutie bude pre vás zábavnou výzvou.

Vzh¾adovo máte na výber od rýchlych dobre sediacich formúl, cez staré americké vraky, klasické vyblýskané pretáèavé športiaky, až po terénne autá, avšak pre každé prostredie je urèený len jeden typ auta. Je to spôsobené odlišnosou každého prostredia svojimi špecifickými podmienkami a fyzikálnymi zákonmi hry, vyžadujúce si jazdné vlastnosti zakaždým iného konkrétneho stroja. K tomu aby ste sa od ostatných hráèov hlavne na internete aspoò vzh¾adovo odlíšili máte k dispozícii širokú sadu grafických skinov a prípadne ak by to niekomu nestaèilo, môže si v šikovnom editore navrhnú aj svoj vlastný.

 

Graficky vám nedajú pokoja ani trate svojím vizuálnym štýlom, ale i vysokou grafickou kvalitou. Každé prostredie má svoj osobitý štýl okolia s vlastnými stavebnými modulmi, èím vytvárajú inú atmosféru pre každé prostredie. Všetky sú plné detailov, ale aj drobných detailov, ktoré si všimnete až pri opakovanom replayi svojho heroického výkonu. Rozhodne netrpia prázdnotou, ale ani nízkou nápaditosou. Autori jednoznaène využívajú všetky možnosti èi už prostredí alebo stavebných modulov a na variabilite tratí je to jasne vidie. Všeobecne sú autá aj prostredia ve¾mi pekne spracované spåòajúc kritéria dnešnej doby a to bez problémov i na priemernom hardvéri.

Ruku v ruke s grafikou ide aj zvuková/hudobná èas. Dobre zvolené zvukové efekty sú pri èasto sa reštartujúcich závodoch ve¾mi dôležité, aby vás nezaèali postupne iritova. To spåòa TrackMania na jednotku a spolu s výborným zvukovým sprievodom (špecifickým pre každé prostredie) vytvára aj po tejto stránke osobitú štýlovú kulisu.

Celkovo je celý tento štýl nato¾ko špecifický a odlišný od ostatných, že ho ažko k nieèomu prirovna. Tí èo už TrackManiu skúsili a oèarila ich, nemajú dôvod pochybova o tom, èi sa tak stane aj pri tomto najnovšom pokraèovaní. Tí ostatní, èo vidia TrackManiu po prvý krát, by ju urèite mali aspoò vyskúša. Neh¾adajte v nej realistický simulátor ani závody s tuningom èi nieèo podobné, ale len rýchlu, po technickej stránke výborne spracovanú adrenalínovú závodnú hru s mnohými skvelými originálnymi nápadmi, pri ktorej treba z èasu na èas aj premýš¾a, dobre ovláda svoje ruky a hlavne ma riadnu dávku trpezlivosti.

napísal andrei pre sector.sk 28.5.2008

Vygenerované za: 0.05 sekúnd
55,330 návštev