Prihlásenie

Meno

HesloNieste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre zaslanie nového
Kliknite sem.

Kto je on-line

· Hostia on-line: 1

· Členovia on-line: 0

· Registrovaných členov: 1
· Najnovší člen: ipm

Wolfenstein: Enemy Territory - recenze

Wolfenstein: Enemy Territory

2.6.2003 00:00 – Recenze Autor: Mickey Mouse Komentáøe: 0
Autor: Mickey Mouse
Publikováno: 2.èervna 2003

Tvùrci multiplayerové hry Wolfenstein: Enemy Territory dostáli svého slibu a nìkolik týdnù po vydání testovací bety vyrukovali s plnou hrou. Ta je, jak jsme již psali døíve, distribuována zcela zdarma, pouze za cenu pøibližnì 270 MB downloadu. Vìtšinu herních aspektù jsme vcelku podrobnì popsali už prvních dojmech koncem dubna, takže v recenzi se budu snažit neopakovat a zamìøím se hlavnì na to, co je v plné verzi hry oproti testu navíc.

• Mapy a kampanì
Herní náplò multiplayerového Enemy Territory tvoøí celkem šest map. Jelikož je hra volným rozšíøením pùvodního Return to Castle Wolfenstein, je asi každému jasné zasazení všech bitev do období druhé svìtové války. Mapy ve høe jsou umístìny do Evropy a Severní Afriky, pøièemž na každém kontinentu se odehrávají bitvy tøi. Kromì teritoriálního umístìní bychom mapy mohli rozdìlit ještì z jednoho hlediska, a to podle toho, do které herní kampanì jsou zasazeny. Hra totiž kromì klasického hraní jednotlivých map dovoluje zahrát i jakousi multiplayerovou kampaò, které jsou ve høe dvì a každá obsahuje tøi mapy.

Hraní kampanì má oproti klasické bitvì zvláštnost, kdy si hráèi své bonusy, jimiž jsou za poèínání v mapì honorováni, pøenášejí z jedné bitvy do druhé a tak se jejich vývoj mùže rozvinout ve vìtší míøe než v jednotlivé bitvì. Ona vùbec hra na bonusy a zdokonalování je jedním z koøení této pøekvapivì dùmyslnì propracované hry a ještì si o tomto systému budeme povídat pozdìji v èlánku.

Nejdøíve ale struènì zmíním jednotlivé mapy, v nichž nejde jen o to po sobì støílet, ale každá mise má svùj specifický pøíbìh a úkol, který je potøeba pro vítìzství splnit. Mapy se sluší pochválit za rozmanitost prostøedí - dostanete se do pouštì i zasnìžených hor, mise budou noèní, v dešti i v atmosféøe padajících snìhových vloèek.

• 1. Seawall Battery
První z map na pohled pøipomíná pobøežní bitvu na motivy vylodìní v Normandii, které asi zatím nechybìlo v žádné høe. Zde se nejedná pøímo o tento konflikt, ale mapa jej tak trochu pøipomíná, i když je bojištì podstatnì menší. Spojenecké jednotky zahajují v pobøežních vodách s cílem zaútoèit na nepøátelské opevnìní umístìné do pomìrnì strmého skalního masívu. Prvním úkolem je výstavba døevìné lávky (na podporu si mùžete zøídít dvì kulometná hnízda), pøes kterou je potøeba pøekonat hradbu a proniknout do komplexu pevnosti.

Èili už zde - stejnì jako ve všech ostatních mapách - se uplatní naprostá nezbytnost mít v týmu minimálnì jednoho inženýra, který jako jediný mùže podobné konstrukce provádìt. Hlavní cíl této mise je znièení obøího pobøežního kanónu, kterým Nìmci ostøelují okolní vody a brání Spojencùm v námoøních manévrech.

• 2. Fuel Dump
Druhou mapou v poøadí je mise konèící výbuchem nìmecké naftové základny. Tato mise byla døíve souèástí testovací bety a tak ji nebudeme podrobnìji popisovat, pouze pøipomenu informace z prvních dojmù, že se zde v doprovodu tìžkého obrnìného vozidla musí Spojenci probojovat do nepøátelské základny a zde položit a uhlídat nálože u nìmecké palivové stojánky. Opìt je zde zastoupena role inženýrù pro výstavbu nìkterých nezbytných staveb, bez nichž se obrnìnec dál nepohne.

• 3. Gold Rush
První mapa odehrávající se v Severní Africe je z prostøedí mìsta Tobruk, kde Nìmci na pùdì místní banky støeží cenný zlatý poklad. I zde musí spojenecká vojska nejprve získat a opravit tank, za jehož pomoci si pak prostøílejí cestu do banky, odkud je potøeba odnést dvì bedny s pokladem, naložit jej na korbu náklaïáku a s ním projet ulicemi mìsta do bezpeèné zóny. Ulice jsou plné kulometných hnízd, a tak není ani závìreèný prùchod ulicemi nijak pøíjemný.

K mobilním vozidlùm se sluší dodat, že v Enemy Territory nikdy tuto techniku neøídíte. O její provoz se stará virtuální øidiè, který šlape na plyn tehdy, pokud se vaši vojáci zdržují v jeho blízkosti. Mùžete ale zasednout tøeba za kulomet na støeše transportéru a použít jej ke kropení nepøátel. Další zajímavostí, plynoucí z nezbytnosti tìchto vozidel ke splnìní mise, je to , že nejdou úplnì znièit (tím by hra pøedèasnì skonèila). Lze je ale pomocí tìžkých zbraní a výbušnin poškozovat a tím jejich postup zpomalovat a brzdit. Naproti tomu inženýøi z druhého týmu mohou poškozený tank opravovat a tak se starat o jeho provozuschopnost.

• 4. Siwa Oasis
Další africká mise je z prostøedí pouštního mìsta nedaleko malé oázy. Úkolem Spojencù je tentokrát znièení dvou protiletadlových kanónù, umístìných v patrové budovì mìsta. K ní se dá dostat prakticky dvìma cestami, a to jednak mìstskými ulicemi, anebo systémem zatopených podzemních chodeb, z nichž je ale potøeba nejprve vyhnat vodu opravením dvou ponièených vodních èerpadel.

Stejnì jako v této mapì jsou alternativní cesty i ve všech mapách ostatních. Nikdy se nejedná o zcela pøímoèarý a pøedem nadefinovaný smìr celé mise. Na ten narazíte pouze v úsecích, kdy je potøeba doprovázet nìkterý bojový prostøedek, jinak je ale vaše cesta celkem otevøená a mùžete nepøítele pøekvapit z více stran.

• 5. Wuertzburg Radar
Tato špionážnì-zlodìjská mise ze strany Spojencù spoèívá v ukradení souèástí nového prototypu nìmeckého radarového systému Wuertzburg 62A, nasazeného v jedné z nìmeckých bojových základen. Deštivé poèasí je zajímavým zpestøením mise z prostøedí pomìrnì spletitého komplexu interiérových chodeb i venkovních lokací okolo budov základny, kterou není vùbec jednoduché ubránit.

• 6. Rail Gun
Tak, jak se mi všechny mise a vlastnì i samotný Wolfenstein moc líbí, tato mapa v mém osobním pohledu zatím vede. Jedná se o nádražní areál, kde nìmecká vojska pøepravují po železnici munici pro obøí kanón DORA. Cílem Nìmcù je munici dopravit, vyložit, naládovat kanón a vystøelit, zatímco Spojenci se jim v tom budou samozøejmì snažit všemi prostøedky zabránit. Z pohledu charakteru mise je to navíc jediná mapa, kde Nìmci jenom pasivnì nebrání a tak je boj trochu odlišný od map ostatních.

• Herní módy a spousta zpestøení
Struèný popis map zdaleka nestaèí k vyjádøení toho, co a jak se bude na bojištích odehrávat. Enemy Territory pøichází s nadmíru propracovaným herním systémem, který je potøeba nejprve vstøebat a pak si teprve hru užijete se vším, co k ní náleží. Pøednì to jsou ètyøi herní mody - Single Map, Stopwatch, Campaign a Last Man Standing. Ve Stopwatch se po odehrání mapy otoèí role týmù a noví útoènící se snaží dobýt vítìzství v kratším èase než jejich soupeøi. V Last Man Standing má každý hráè jediný život a jde o to vystøílet nepøátelský tým.

Velká spousta vychytávek se skrývá v menu pro nastavení hry, a to jak z pohledu uživatelského, tak po stránce parametrù bitvy. Kromì základních vìcí, které najdete v každé podobné høe, si mùžete zvolit držení zbranì v levé èi pravé ruce, zapnout anticheatovou ochranu známým programem PunkBuster, volit mezi automatickým a ruèním pøebíjením, nastavit výchozí stupeò pøiblížení u zbraní s optikou, poèet úrovní zoomu (4 anebo 8), celou øadu voleb ohlednì hráèova kurzoru, zpùsobu jeho vykreslování a tøeba i barevnou indikaci hráèova zdraví, atd.

Ze serverových nastavení vyzdvihnu ještì tøeba tzv. „autoaction“, èili akci, která se má automaticky provést pøi spuštìní anebo ukonèení bitvy. K dispozici je možnost nahrávání dema, típnutí screenshotu s výsledky a statistika. Vy si pak mùžete vybrat jakoukoli kombinaci tìchto tøí možností.

• Bohaté nabídky administrace serveru
Hra zaznamenává i podrobné statistiky hráèù, vèetnì jejich povyšování, statistiky støelecké, dovednostní, vyhodnocování nejlepších hráèù podle rùzných kritérií atd. Adminové pak mohou nastavovat i èasy potøebné k znovuoživení hráèù (pro každý tým zvl᚝), restrikce používání zbraní v týmu, kdy lze procentuelnì nastavit, kolik hráèù mùže maximálnì používat tu kterou zbraò a tím regulovat rùznorodost týmù. Za vyzdvižení stojí i možnost nastavit hráèùm maximální poèet životù, takže když jej tolikrát zabijí, už se pak do hry nevrací, což docela zmìní herní taktiku a zvýší obezøetnost. Pokraèovat by se dalo ještì dlouho a doporuèuji všem, kdo se do hry pustí, si obrazovky s herními volbami prostudovat a udìlat si tak pøehled, èím vším lze hru modifikovat.

Zmíním ještì jednu užiteènou vìc, a to možnost ukládat nastavení do uživatelských profilù, což využijí nejen tam, kde se na poèítaèi støídá více hráèù, ale mùžete si tak sami vytvoøit profilù více a pak testovat, který vám vyhovuje nejlépe. Nad øadou vìcí si možná øeknete, že nejde o nic nového a že už tu podobné vìci byly. S tím samozøejmì souhlasím, ale v Enemy Territory je tohle vše pìknì pohromadì a svìdèí to o snaze autorù vytvoøit opravdu co nejužiteènìjší systém.

• Sekundární úkoly
Variabilita hry se nenastavuje pouze pøed jejím spuštìním, ale i samotný herní systém dovoluje øadu zmìn v prùbìhu bitvy. Jednak je to plnìní sekundárních a tedy nepovinných úkolù hry. Tím mám na mysli pøedevším stavbu velitelských stanoviš, která se pak odrazí v možnosti rychleji používat techniku, která vyžaduje urèité èasové odstupy.

Navíc s postavením velitelské základny mùže souviset i zásobárna lékárnièek a munice, obojí pro boj tolik potøebné. I tato stanovištì ale podléhají poškození a tak je udržet v provozu není jen otázkou výstavby a hurá pryè. Znièit základnu nepøítele vám dává výhodu a tak se tyto stánky stávají èastým terèem jejich útokù. Potažmo se tak dostáváme i k tomu, že výstavbou a opravami si budete zároveò zdokonalovat své vlastní vojáky.

• Výbìr povolání
Již v prvních dojmech jsem psal o povoláních hráèù, a tak zde toto téma již pouze nastíním. V Enemy Territory najdete celkem pìt hráèských profesí. Smysl „obyèejného“ vojáka je v možnosti používání tìžkých zbraní. Vojáci jsou tedy variabilním základem týmu, nebo si mohou vybrat zdaleka z nejvíce možných primárních zbraní a mohou nést nejvíce ruèních granátù. Druhá klasická profese je medik, který léèí a nìkdy doslova „oživuje“ spoluhráèe, takže je velice užiteèný tam, kde je tým pod palbou (typicky inženýøi pøi stavbì konstrukcí).

Inženýøi jsou jedinou nenahraditelnou profesí, která je v urèitých fázích bitvy prostì nezbytná. Most za nì nikdo nepostaví a bez mostu se zase nedá jít dál. Proto je tøeba dávat pozor na složení týmu, abyste pak bezmocnì nerozhazovali rukama u pytlù s cementem a lopatou, které se nemá kdo chytit. Síla inženýrù ale není jen ve stavbách - mají i schopnosti zacházet s výbušninami, a to jak v možnosti je pokládat, tak i naopak zneškodnit. Ètvrtým typem vojáka je polní specialista, který slouží jako mobilní zdroj munice a plní i roli tìžké palebné síly. Rovnìž u sebe nosí kouøový signální granát, kterým lze pøivolat vzdušnou podporu.

Posledním týpkem je pak špión, uzpùsobený pro tichý pohyb s možností se dokonce infiltrovat do øad nepøítele, obleèen do jeho uniformy. Vybaven bývá pistolí s tlumièem a zpravidla sniperkou, díky èemuž mùže vcelku nenápadnì škodit a sabotovat nepøátelské zámìry. Pøitom je potøeba dávat pozor, aby vás neprozradilo jejich používání v místech, kde vás mùže nìkdo z nepøátel zpozorovat. Velkou výhodou špiónù je možnost používat dveøe, kterými normálnì mùže procházet pouze soupeø a tím pádem se dostane i do míst, kam vy nemáte pøístup.

• Zvyšování dovedností
Volbou povolání ještì zdaleka možnosti Enemy Territory nekonèí, pøichází na øadu alespoò struèná zmínka o systému zdokonalování. Hra shromažïuje informace o každém hráèi, který se jí úèastní a zaznamenává jeho zásluhy v nìkolika kategoriích. Pokud pak nìkterá ze sledovaných úrovní dosáhne urèité mezní hodnoty, je hráè povýšen a odmìnou mu je krom pecky na výložce i zdokonalení nìkteré ze souvisejících vlastností.

Rozebrat celý systém by bylo na delší povídání a psali jsme o tom už v dojmech, takže si jen øekneme, že se hodnotí práce s lehkými zbranìmi, chování v bitvì a schopnost se udržovat naživu, práce s tìžkými zbranìmi, první pomoc, inženýrské dovednosti, signály a komunikace a koneènì záškodnická práce v týlu nepøítele. V každé kategorii mùžete postupnì dosáhnout až ètyø vylepšení, která vedou k získání cenných dovedností a tím i výhody nad nepøítelem.

Ze speciálních schopností, které mùže hráè svým zdokonalováním postupnì nabývat, namátkou zmíním tøeba snížený rozptyl pøi støelbì, možnost používat dvì pistole v akimbo modu, rychlejší pøebíjení zásobníkù, detekce nepøátelských min, zrychlený pohyb po bojišti, zvýšení zdraví, granát a munice navíc, dokonalejší ošetøení ranìných, zrychlené zneškodòování èasovaných náloží a min, zvýšená odolnost proti zásahu nìkterým typem zbraní, pøivolávání tìžších leteckých útokù, lepší práce se snipovacími puškami atd. No a na úplný konec zmíním i systém povyšování, vyznamenání a statistik tìch nejlepších, které se objeví každému hráèi na HUDu a supluje to tak alespoò èásteènì kasárenskou pochvalu pøed nastoupenou jednotkou.

• Závìr
Shrnutím všech poznatkù o høe musím uznat, že s Enemy Territory si autoøi moc vyhráli a je to vše ku prospìchu vìci. Pøeètením recenze si myslím každý udìlal už jakousi pøedstavu, jak je hra variabilní a do toho by ještì bylo potøeba pøidat zásahové zóny, chování zbraní pøi bìhu, pokleku a vleže, výbornì zpracované limbo menu s herní mapou a další aspekty, které jsme popisovali už døíve. Šest map není nijak ohromující èíslo, nicménì vìøím, že èasem pøibudou další a díky variabilitì hry si i v nich mùžete užít až až. Všemu navíc pomáhá i svižný engine (Quake 3 Team Arena), který pojede na každém aspoò trochu slušném stroji a navíc hra vypadá po stránce grafické velice hezky.

Jinými slovy - dùvod, proè Enemy Territory nehrát, je jenom absence internetového pøipojení. Jediná vìc, která høe chybí, jsou totiž boti. Od nich bylo poté, co hra pøišla o singleplayer a bylo rozhodnuto ji vydat zdarma, upuštìno. Ještì bych snad mìl uvést, že Enemy Territory se liší od multiplayeru RtCW i tím, že se zbranì chovají o poznání reálnìji, což rovnìž hodnotím (na rozdíl od nìkterých ryzích internetových Wolfensteinù) jedinì dobøe. Hra navíc pøichází s velmi dobøe zpracovaným manuálem, kde se o jejích možnostech dozvíte vše potøebné.

Min. požiadavky a videoukážky tu
Stáhnìte si: Wolfenstein: Enemy Territory plná verze tu
Vygenerované za: 0.23 sekúnd
54,291 návštev