Prihlásenie

Meno

HesloNieste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre zaslanie nového
Kliknite sem.

Kto je on-line

· Hostia on-line: 1

· Členovia on-line: 0

· Registrovaných členov: 1
· Najnovší člen: ipm

Návod na základné úpravy auta.

Live For Speed

 

Návod na základné úpravy auta.Problém väèšiny ¾udí je ako si upravi setup k svojmu jazdnému štýlu. Pokia¾ máte setup, o ktorom si myslíte, že je rýchly, ale neviete jak ho upravi, aby bol dokonca ešte lepší. Vítajte v úvode k setupom. Tento manuál vám pomôže pochopi základy konštrukcie nastavení auta a jeho vývoj.

Základy

 

 

Aby ste pochopili väèšinu informácií v tomto manuále, musíte najprv ma nejaké znalosti o tom, ako veci pracujú. Sekcie 1.1.0-1.5.1 sú obecné pre všetky závodné hry. Sekcie 2.1.0-2.3.4 sú špecifické pre Live for Speed.

Úvod k základom fyziky:

Je to hra na: „Kam sa presúva váha?“. Ve¾mi jednoducho povedané. Keï brzdíte auto vo vysokej rýchlosti, tak sa všetka váha presúva smerom dopredu. Pri zrých¾ovaní sa váha presúva k zadnej èasti vozu. Pri zatáèaní do¾ava ide váha doprava a naopak. Auto má nejakú váhu a tá sa presúva pod¾a toho, akým smerom chcete ís. To èo chceme robi, je ovláda tento pohyb. Kvôli tomu máme nieko¾ko zariadení.

Pružiny

Keï sa váha auta presúva, tak vytvára silu. Ta je pohltená pružinami. Sila, vytvorená karosériou, ide cez pružiny predtým, než ovlivní pneumatiky. To znamená, že pokia¾ sú pružiny tuhé, väèšina energie z karosérie je nimi pohltená. To nám dá rýchlejší pohyb karosérie, ale zníži to pohyb kolies. Takže keï pôjdete po hrbo¾atej trati, tak pneumatiky budú cez hrboly preskakova namiesto toho, aby boli v kontakte s vozovkou.

Tlmièe

Tlmièe nám dajú ïalšiu možnos úpravy ovládania váhy auta. Pomocou tlmièov môžeme ovláda ako rýchlo alebo pomaly sa váha bude stlaèova alebo naahova. To znamená, že môžeme ovláda ovládate¾nos pre každú èas zátaèky. Ukážem Vám zatáèku, na ktorej to lepšie pochopíte.

http://upload.lfsmanual.net/images/thumb/d/d7/Setup02.jpg/180px-Setup02.jpg

Pri silnom brzdení sa váha auta presúva dopredu.

Vjazd: Zošlapnite brzdy a zaèínate podradzova.
Váha: Váha sa presúva smerom k predku vozu. Predné tlmièe sa stláèajú a zadné naahujú.

http://upload.lfsmanual.net/images/thumb/8/88/Setup03.jpg/180px-Setup03.jpg

Pri zatáèaní sa váha presúva k vonkajšej strane auta.

Bod vrcholu: (Uprostred zátaèky) Volantom otáèate v smeru zátaèky a uvo¾òujete brzdový pedál.
Váha: Váha sa teraz presúva na vonkajšiu stranu auta. Tlmièe na vonkajšej strane sa stláèajú a na vnútornej naahujú.

http://upload.lfsmanual.net/images/thumb/6/6b/Setup04.jpg/180px-Setup04.jpg

Pri zrých¾ovaní sa váha auta presúva dozadu.

Výjazd: Na výjazde zo zátaèky zaèínate zrých¾ova.
Váha: Váha sa presúva smerom k zadnej strane vozu. Zadné tlmièe sa stláèajú a predné naahujú.

Záver je takýto:
Predné                          Zadné
Vjazd:     Tlmenie nárazu            Tlmenie odskoku
Výjazd:   Tlmenie odskoku           Tlmenie nárazu

 

Èím mäkkší je tlmiè, tým rýchlejšie sa váha presúva. Èím je tvrdší, tým pomalšie sa váha presúva. Takže pokia¾ mám auto, ktoré je nedotáèavé pri vjazde do zátaèky, tak potrebujeme viac váhy vpredu. To môžete zmeni dvoma spôsobmi. Buï zmäkèi predné tlmenie nárazu, takže predná èas auta klesne viac, alebo zmäkèi zadné tlmenie odskoku, tým sa zadná èas auta zdvihne viac a viac váhy sa presunie dopredu. Pokia¾ mám auto nedotáèavé pri výjazde zo zátaèky, môžme nastavi tvrdšie tlmenie nárazu vzadu, takže sa menej váhy presunie dozadu, alebo nastavíme tvrdšie tlmenie odskoku vpredu, takže predok auta sa pri zrých¾ovaní nebude to¾ko zdvíha a preto menej váhy sa presunie dozadu.

Prieène stabilizátory

Keï prechádzate zátaèkou, tak sa váha presúva na vonkajšiu stranu auta. Stabilizátor pracuje tak, že spojuje ¾avé a pravé koleso na rovnakej náprave a tím zachováva rovnakú geometriu podvozku, keï sa váha presúva. Takže pneumatiky majú maximálny kontakt s vozovkou, i keï sa auto nakláòa na stranu. Stabilizátor pôsobí proti náklonu bez nutnosti použitia celkovo tuhých pružín. Vhodne zvolená tuhos stabilizátorov zníži náklon auta v zátaèke a tým sa zlepší trakcia, ale nezvýši sa tuhos jazdy ani úèinnos pneumatiky, takže sa zachová dobrý kontakt s vozovkou.

Jak toto zariadenie použijeme. Jednoducho povedané ovláda množstvo váhy presúvajúcej sa zo strany na stranu. Pokia¾ máte tuhé nastavenie stabilizátorov, zvýši sa stabilita, ale naproti tomu sa zníži trochu dostupnej trakcie. Prieèny stabilizátor je ve¾mi dobrý nástroj k upravení celkového vyváženia auta. Pokia¾ chcete zmeni vyváženie pre urèitý bod zátaèky, použite k tomu nastavenie tlmièov, ale pokia¾ chcete zmeni celkové vyváženie, tak upravte stabilizátory.

 

Svetlá výška:

http://upload.lfsmanual.net/images/thumb/9/97/Setup05.jpg/180px-Setup05.jpg

Svetlá výška

Týmto nastavením upravujete vzdialenos medzi zemou a vaším autom. Nižšie nastavenie znižuje ažisko auta. To pomôže zlepši celkovú ovládate¾nos. U áut s prísavným efektom (èást 1.5.1) vzdialenos medzi zemou a difúzorom tento efekt zvyšuje. (Zatia¾ nieje implementovaná do LFS). Nièmenej jazda s príliš nízkym vozom zpôsobí, že auto bude drhnú o zem a tým sa spomalý. Pri jazde cez obrubníky a hrboly bude auto viac alebo menej drža na ceste.

Riadenie:

Tu je krátke vysvetlenie urèitých èastí.

Maximálny rejd: Ako ve¾mi sa zmení uhol pri otoèení volantom o maximálnu výchylku.

Riadenie: Ovláda ve¾kos uhlu natoèenia kolies.

Závlak: Ovláda uhol kolesa pri zatáèaní. Väèší závlak znamená väèšiu stabilitu vo vysokých rýchlostiach a menší závlak znamená väèšou stabilitu pri nízkych rýchlostiach.

Paralelné zatáèanie: Uhol o ktorý je vnútorné koleso natoèené viac než vonkajšie pri prejazde zátaèkou.

Kolesá

Kolesá sú to, èo spojuje auto z cestou. Ru máme nieko¾ko možností nastavenia.

Zbiehavos

http://upload.lfsmanual.net/images/thumb/3/32/Setup06.jpg/180px-Setup06.jpg

Zbiehavos: Je to dráha, ktorú chcú kolesá nasledova. Zbiehavos Vám dodá väèšiu stabilitu, zatia¾ èo rozbiehavos Vám síce dodá lepšie vlastnosti v zátaèke, ale auto sa bude chova nervóznejšie.

Odklon:

http://upload.lfsmanual.net/images/thumb/0/03/Setup07.jpg/180px-Setup07.jpg

Odklon

A môžme meni odklon. Pokia¾ máte ve¾ké odklony, auto pôjde rýchlejšie v priamom smere z dôvodu menšej kontaktnej plochy s cestou. Ale príliš ve¾ké odklony znamenajú predåženie brzdné dráhy a horšej akcelerácii. Všetky závodné autá majú na normálnych tratiach (nie na ováloch) negatívne odklony. To dodá vonkajším kolesám optimálnu kontaktnú plochu s vozovkou pri zatáèaní. Na ováloch sa zatáèa len na jednu stranu, preto potrebujeme negatívne odklony na vnútorných kolesách a pozitívne odklony na kolesách vonkajších, takže vnútorné kolesá majú tiež maximálne kontaktnú plochu zo zemou.

Ako èíta teplotu pneumatik k správnemu nastaveniu odklonov.

http://upload.lfsmanual.net/images/thumb/b/bc/TyreExplanation_cz.jpg/180px-TyreExplanation_cz.jpg

Teploty pneumatík

Pokia¾ teploty vyzerajú takto, máte ve¾mi ve¾ké odklony.

Vonkajšie Uprostred Vnútorné
70           81          110


Pokoa¾ teploty vyzerajú takto, máte malé odklony.

Vonkajšie     Uprostred     Vnútorné
90                80              55

Tlak v pneumatikách

Tiež máme možnos upravi tlak v pneumatikách. Pokia¾ máte nízky tlak vzduchu v pneumatikách, dostanete väèšiu pri¾navos, ale keï budete ma vyšší tlak vzduchu, auto pôjde rovno rýchlejšie. Vyšší tlak tiež zvyšuje presnos riadenia.
Prevodovka

http://upload.lfsmanual.net/images/thumb/a/a3/Moby2.jpg/180px-Moby2.jpg

Prevodovka ovláda ve¾kos otáèok a krútiaceho momentu prenášaného z motoru na kolesá. Prevodovka je prispôsobená k použitiu rozdielnych nastavení prevodov, takže motor vždy pracuje v správnych otáèkach.

Prevody

Tu môžme nastavi jednotlivé súèasti prevodovky. Máme tu stály prevod, pomocou ktorého môžeme ovláda vstupný prevodový pomer k dosiahnutiu lepšieho zrýchlenia alebo vyššej maximálnej rýchlosti. Jednotlivé prevody môžu bi upravené pod¾a potreby pre urèitú zátaèku.

Diferenciál

Diferenciály sú celkom komplikované na vysvetlenie. Základom je, že ovládajú množstvo výkonu prenášaného z prevodovky na kolesá. Tento faktor môže bi menený, takže obe kolesá dostanú rovnaké alebo rozdielne množstvo, záleží na tom, ktoré koleso prešmykuje najviac. Rôzne druhy diferenciálov sú:

Uzavretý diferenciál: Faktor medzi zadnými kolesami je stále rovnaký. Obe kolesá opisujú rovnakú vzdialenos. To pri zatáèaní vytvára odpor, pretože kolesá v zátaèke neopisujú rovnakú vzdialenos. Auto s uzavretým diferenciálom má tendenciu ís v priamom smere a preto je nejlepšie pre drag závody.

Otvorený diferenciál: Dovo¾uje hnacím kolesám sa odva¾ova po rozdielnych dráhach. To znamená, že keï jedno koleso stratí pri¾navos, bude preklzova dokia¾ sa nezníži výkon. Nieje vhodné pre závodenie.

Samosvorný diferenciál (LSD): Je to nieèo medzi dvoma predošlými. Dovo¾uje kolesám sa odva¾ova po rozdielnej dráhe, ale stále ešte s použitím nejakého uzáveru diferenciálu. Svornos je èasto nastavite¾ná zvl᚝ v zábere a zvl᚝ v zotrvaènosti. To znamená, že môžete ovláda ako ve¾kú chcete uzáveru bez použitia plynu (v zotrvaènosti) alebo pod plynem (v zábere) a aké predpätie (dopredu daná svornos).

Viskózny diferenciál (LSD): Tento je podobný samosvornému, ale je rýchlostne citlivejší. Keï jedno koleso preklzuje rýchlejšie než druhé, tak je na to druhé koleso prenášaný výkon. Èím viac koleso preklzuje, tím viac výkonu je na to druhé koleso prenášane.

V reálnom závodení sa používa takmer len samosvorný diferenciál.

Brzdy

Brzdy sú to, èo zastavuje auto. Ve¾kos tlaku pôsobiaceho na brzdové kotúèe môže bi nastavená na rôzne hodnoty. To sa väèšinou nastavuje metódou pokusu a omylu. Keï brzdíte maximálnou silou, tak by sa kolesá mali zablokova predtým než zaènete zatáèa do zátaèky.

Vyváženie bàzd tiež môže byt menené pod¾a odlišných podmienok. Vyváženie bàzd upravuje množstvo tlaku pôsobiaceho na predné a zadné brzdy. Optimálna hodnota by bola 50/50, ale pretože váha sa pri brzdení presúva dopredu, tak sa zadná èas od¾ahèí, a preto sa zadné kolesá ¾ahšie zablokujú. Preto je dobrá hodnota okolp 60% vpredu a 40% vzadu. Pokia¾ sa Vám pri brzdení zablokuvávajú zadné kolesá, potrebujete nastavi vyváženie viac dopredu. Optimálne je, keï sa pøedné a zadné kolesá zablokujú naraz.


Aerodynamika

http://upload.lfsmanual.net/images/thumb/8/81/Setup09.jpg/180px-Setup09.jpg

Aerodynamika

Prúdenie vzduchu môže bi menené pomocou prítlaèných krídel, tvarom karosérie a prísavného efektu. Krídla vytvárajú prítlak, ktorý pomáha autu drža sa na trati. To vám dovolí prechádza zátaèky rýchlejšie, ale za cenu sníženia maximálnej rýchlosti. Prísavný efekt vytvára pod autom podtlak, ktorý ho prisaje k ceste. To je tvorené difúzormy. Prísavný efekt je ve¾mi závislý na svetlej výške. Èím nižšie je auto u zeme, tým väèší je tento efekt. (Prísavný efekt závislý na svetlej výške zatia¾ není implementovaný do LFS.)

Nastavenie krídel je èasto vypoèítané, takže keï zmeníte uhol zadného krídla o jeden stupeò, zmeòte predné krídlo o dva, abyste zachovali rovnaké vyváženie auta.

Vývojový postup od zaèiatku

Už vieme základy o aute. Teraz sa musíme nauèi, ako tieto informácie využíva efektívne. Väèšina závodných inžinierov má svoj vlastný vzor testovacieho dòa. Ja Vás nauèím základy môjho. Nemusí vyhovova každému, ale dá Vám tiež základ odkia¾ zaèa a môže Vám pomôc vytvori si svoj vlastný. Nejväèší rozdiel medzi simulátorovým a reálnym závodením je, že si nemusíte dáva pozor na rozpoèet. Budem sa riadi príkladom z reálného sveta, ale upraveného pre Live for Speed. V tejto èasti sa predpokladá, že ste schopný zájs dve kolá bez havárie.

Deò na trati

http://upload.lfsmanual.net/images/thumb/4/48/Moby4.jpg/180px-Moby4.jpg

Prvý deò vonku na trati. Musíte ma základné prvky pod kontrolou. Setup auta musí vyzera približne pod¾a trati. Pokia¾ vôbec neviete, ako upravi auto, tak nastavte všetko v podvozku, ríadenie, aerodynamike a diferenciálu na stred. Je to rychlá alebo pomalá tra? Pod¾a toho zaènite s nastavením prevodovky. Rozmyslite si ko¾ko kôl zajazdíte a pod¾a toho doplòte palivo.

Kroky
Príprava. Keï idem prvé kolo, tak si vždy otvorím obrazovku s teplotou pneumatík (F9). Tu vidíte rozdielne teploty pneumatík. Modrá znamená, že sú studené. V prvom kole vždy nechajte zahria pneumatiky, Now always allow the first lap to heat up the tires, akýko¾vek vliv studených pneumatík je nepotrebný. Zelená farba znamená, že sa približujú k optimálnej hodnote. Èervená znamená, že sú prehriate a èierna defekt. 
Dôkladný test. Teraz by ste mali bi v druhom kole. Pneumatiky ukazujú zelenú farbu. Po prvom kole by ste mal bi k autu tvrdý. Dôkladne testovanie znamená, že idete závodným tempom. Pôjdete pomaly a nedostanete správne informácie o pneumatikách alebo vyvážení. Pôjdete rýchlo a skonèíte v zvodidlách. Behom druhého kola si urobte základné poznámky o každej zátaèke. Vyváženie, brzdy a otáèky pri prejazde zátaèkami. 
Spracovanie dát. Pred nájazdom do tretieho kola máte dve možnosti.
Pokraèova v jazde pokia¾ nebudete ma poznatky o všetkých zátaèkach. 
Zastavi, zkontrolova teploty a urobi si o nich poznámky. Upravte odklony pod¾a èasti o nastavení odklonov. Stály poh¾ad na pneumatiky a teploty je behom testovania nutný pre presvedèenie sa o optimálnom odklonu. Tvorba setupu na kvalifikáciu môže znamena použitie väèších odklonov, než je obvyklé. 

Vyhodnotenie

Keï ste v garáži, vspomeòte si na svoje poznámky. Èo bolo najväèším problémom? Vždy upravujte iba jednu vec. Keï zmeníte viac vecí naraz, tak bude problematycké prís na to, odkia¾ prínos alebo problém pochádza

Znovu si prejdite body 1, 2, 3. Zmente jednu vec a opakujte. Teraz èo zmeni ako prvé. Tu mám zoznam vecí, na ktoré sa zameriavam ja. Najskôr obvykle prejdem zoznam dos rýchlo, aby som si urobil dobrý základ. Stále mám na pamäti meni odklony poèas týchto zmien.
Brzdy
Pružiny
Prieène stabilizátory 
Aerodynamika/Prevodovka 
Tlmièe 
Riadenie, závlak, paralelné zatáèanie 
Tlak vzduchu v pneumatikách

Väèšina zmien má za následok ovplivnenie ostaných vecí vo Vašom setupe. Pamätajte, že je možné, že budete musie prejs nastaveniami nieko¾kokrát. Aerodynamika má celkom ve¾ký vliv na maximálnu rýchlos a rýchlos v zátaèkách, takže upravujte prevodovku pod¾a Vášho rozdielneho nastavenia aerodynamiky. Tvorba setupov je èasovo nároèná. Na konci budete ma setup, ktorý Vám bude perfektne vyhovova, èo je úèelom tohoto návodu.

 

Úprava existujícího setupu

http://upload.lfsmanual.net/images/thumb/8/89/Moby5.jpg/180px-Moby5.jpg

Odlišné ovládaèe

Ktoré parametre sú špeciálne pre každý ovládaè a jeho nastavenie? Ich vylúèenie Vám pomôže upravi Váš volant.

Tieto sú v garáži pod riadením. Prvý je maximálny rejd. Táto hodnota udáva, o ko¾ko stupòov sa kolesá natoèia pri maximálnom otoèení volantu. Pokia¾ cítite, že je setup nervózny a niekomu inému sa zdá bi stabilný, tak by ste mal toto nastavenie zníži. Pokia¾ cítite, že vôbec nezatáèa, tak by ste mal nastavenie zvýši. S týmto nastavením sa dlho hrajem :) . Napríklad, keï má tvorca setupu volant MOMO, tak viem, že maximálny rejd by mal bi znížený o 1-3 stupne, aby sa hodil k môjmu volantu Act-labs.

Potom tu máme ïalšie nastavenie nazývané rozsah volantu. Ako to funguje je lepšie vysvetli inde, ale dôležité je ma hodnotu na vrchu posuvníku. To je pre Vás doporuèená hodnota. Ale pre väèšinu ¾udí to tak nieje. Vrátane mòa. (Je viac spojené s nastavením rozsahu volantu v ponuke nastavení.) Cítim, že je riadenie presnrjšie, keï hodnotu nastavím okoli 30-35% doporuèenej hodnoty rozsahu volantu v ponuke riadenia. Niè menej to nemá žiadúci efekt u všetkých volantov. Mal by ste si vyskúša hodnoty pre oba tieto nastavenia a potom si vybra to, ktoré Vám lepšie vyhovuje. To by mohlo bi vyžadované pre všetky setupy, ale za chvílku rýchlo zistíte, èo urobi s každým setupom.

Po prispôsobení setupu k Vášmu volantu budete môc lepšie vyhodnoti, ako set pracuje a aké dobré body sú v konkrétnom setupe.
Vyhodnocení

Preèítajte si vyhodnotenie vyššie. Èo by som chcel ešte spomenú , je to, že pokia¾ máte dobrý setup, robte len drobné zmeny. Malými myslím o 2-4 dieliky v oboch smeroch. Je na prd, keï máte setup, ktorý sa Vám páèi, ale není dostatoène rýchly. Èo teda máme zmeni?

Nieje tajomstvom, že väèšina ¾udí sahuje setupy alebo sa na nich pýta ostatných. Ale to nieje zárukou úspechu. Jazdecké štýly, odlišné ovládaèe a nastavenie ovládania pokazí vyváženie setupu alebo zmení jeho aspekty. Takže èo je pre jedného WR set, nieje WR setom pre niekoho, kto nepoužíva rovnaké nastavenia ovládania.

Najviac informácií pri získaní setu je to, keï ho porovnáte s Vaším starým setom. Analyzujte preèo to funguje. Sú tam nejaké špeciálne parametre, ktoré sú ve¾mi odlišné od Vášho starého setu? Èasto som urobyl najlepšie sety, keï  som nastavenia zadnej èasti auta skombinoval s predným z iného setupu a potom tieto dva s prevodovkou z tretieho setu atï. Vezmite všetky najlepšie èasti z každého setu a vložte ich do jedného. Ale najprv musíme rozumie niektorým základom nového setu.

Rýchlejší vs. bezpeènìjší

Ís rýchlejšie znamená, že sa blížíte k tomu, èo fyzika dovo¾uje. Keï idete bližšie k limitu, znamená to stratu trochu kontroly. Keï ste nejrýchlejší na svete, znamená to, že ste najbližšie k limitu auta bez straty kontroly. Pri vývoji setupu sa raz dostanete do situácie, keï nemôžete ís rýchlejšie v priamom smere, pretože potom strácate v zátaèkach. Keï máte slušné vyváženie auta, skúste a uvidíte èi môžete ís viac bez straty kontroly. To sa robí malými krokmi.
Zníženie prítlaku, o 2 diely vpredu a o 1 vzadu. Stále dobré? Tak pokraèuj ïalej .
Vyšší tlak v pneu.     keï je ve¾mi ve¾ký strácate trakciu.

 

Pøizpùsobení pøevodù
Zníženie zbiehavosti/rozbiehavosti 

Opakujte cyklus pokia¾ neucítite, že nemôžete ís viac bez straty kontroly. Stále nemáte svetový rekord?

Zlepšenie jezdeckého štýlu

Príprava a tréning je ve¾kou èasou v ceste za úspechom. Trénovanie je iba jedna èas ve¾kej skladaèky, ktorá robí svetové rekordy. Sú tu ažké skratky. Jazda s ostatnými skúsenými jazdcami a sledovanie záznamov svetových rekordov. Zisovanie, kde ste pomalší a èo robíte zle je skvelá vec a je isté, že si poviete: „Super, tam som mohol ís rýchlejšie, keby......“
Vytrvalostní setup

V dnešnej dobe sú ob¾úbené závody na dlhú vzdialenos. Je to zmes medzi dobrým setupom a rovnako dobrým jazdcom. Úprava pneumatík je zložitá a záleží na kombinácii tra/auto. Vyváženie auta s plnou nádržou je iné než s prázdnou atï...

 

Vyhodnotenie

Prvá vec ktorou zaènite  je necha si súèasný setup. Plnú nádrž a choïte na  plno pokia¾  pneumatiky nebudú tak horúce, že už nebudete môc  ís ïalej alebo ich nebudete ma ploché. Dáta by Vám maly pomôc vyvážit teploty. Ma dokonalé vyváženie na zaèiatku závodu je takmer nemožné. Na zaèiatku by ste mal ma menšiu nedotáèavos a tak, jak mizne palivo, by auto malo bi viac neutrálne a na konci dokonca pretáèavé. Kritický bod je, keï majú pneumatiky nejvyššiu teplotu, potom sa totiž velmi pomali ochladzujú. Najcennejšie kolá sú tie, keï sa dostanete za vrchol najvyšších teplôt pneumatík. Tu by ste mal ís bez problémov na maximu.

Pneumatiky

http://upload.lfsmanual.net/images/thumb/3/38/Setup10.jpg/180px-Setup10.jpg

Ukážka, ako sa mení teplota pneu zmesy R2 poèas závodu.

Pneumatika v LFS má cyklus. Na zaèiatku je studená a zaèíná sa zahrieva, potom sa dostane na maximálnu teplotu a v nejakom bode sa zaène ochladzova a menej opotrebováva. Tento chladiaci efekt je vecou ako v reále a na niektorých tratiach musíte vyváži maximálnu teplotu, aby ste zabránili prípadnému defektu. Vysoký tlak vzduchu v pneumatikách má za následok nižšiu maximálnu teplotu. Perfektné odklony a minimalizovanie šmykov, je ïalšia vec, ktorá predlžuje život pneumatiky a trochu znižuje teploty.

Pokia¾ pôjdeme ve¾mi do detailov, tak mäkšie pružiny tiež znižujú opotrebenie. Aj keï v LFS sa tento efekt zdá dos malý. Zbiehavos/rozbiehavos tiež znižujú náklon auta. Vyšší tlak Vám dodá presnejšie riadenie, pneu sa menej deformujú a znížené ohýbanie boèníc nepoužívá to¾ko energie ako málo nahustené pneu. Znamená to, že sa otáèajú ¾ahšie, ale na druhú stranu majú menšoi trakciu a pri¾navos.

Posledné slová

Bi konzistentný ako vodiè je ve¾mi dobré, keï zmeníte Vašu stopu alebo jazdecký štý. Setup bude ma vždy iný vliv. Skúste si a ustanovte si svoje zvyky pri testovaní. To bude prináša presnejšie testovacie dáta.

Otázky a rady:

http://upload.lfsmanual.net/images/thumb/2/28/Moby3.jpg/180px-Moby3.jpg

Pokis¾ ss auto chová pod¾a týchto možností, skúste upravi nastavenia auta pod¾a tohoto:. Pripomínam, že sú to rady obecné, pretože nepoznám Váš aktualny setup.

 

Moje auto je nedotáèavé pri vjazde do zátaèky. Moje auto je pretáèavé pri vjazde do zátaèky:
Menšie predné tlmenie nárazu Opak nedotáèavého
Menšie zadné tlmenie odskoku
Väèší závlak
Mäkší predný prieèny stabilizátor
Tvrdší zadný prièny stabilizátor
Moje auto je nedotáèavé uprostred zátaèky Moje auto je pretáèavé uprostred zátaèky
Mäkší predný prieèny stabilizátor Opak nedotáèavého
Tvrdší zadný prieèny stabilizátor
Väèšie negatívne odklony
Väèší prítlak vpredu
Menší prítlak vzadu
Moje auto je nedotáèavé pri výjazde zo zátaèky Moje auto je pretáèavé pri výjazde zo zátaèky
Väèšie predné tlmenie odskoku Opak nedotáèavého
Väèšie zadné tlmenie nárazu.
Menší závlak
Mäkší predný prieèny stabilizátor
Tvrdší zadný prieèny stabilizátor

Vygenerované za: 0.35 sekúnd
54,299 návštev